Καρδιολογικός Έλεγχος με Κλινική Εξέταση-Ηλεκτροκαρδιογράφημα-Triplex-Διάγνωση