Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού, με Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων από Ιατρό