Ολοκληρωμένος Έλεγχος Υπέρτασης με Γενική Αίματος & Ηλεκτροκαρδιογράφημα